Vzpostavljanje novih modulov poučevanja na
področju obogatene in navidezne resničnosti.

O PROJEKTU

PROJEKT

Think XR

je usmerjen v vzpostavitev kuriluluma in novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti.

Tehnologije razširjene resničnosti predstavljajo nov, sodoben digitalen in interaktiven medij ter so v Evropi prepoznane kot ene izmed ključnih novih digitalnih tehnologij (Expert Workshop on Interactive Technologies). V kombinaciji z vrhunsko tehnološko opremo, izdelavo vsebin in storitev ter zagotavljanjem uporabniške izkušnje, omogočajo realizacijo inovativnih in ekonomsko konkurenčnih rešitev.

Njihov potencial pa se odraža v številnih analitičnih šudijah, ki obravnava pomanjkanje veščin in znanj s področiji informacijsko-komunikacijskih tehnologij, informatike in računalništva ter multimedije. Še posebej je izpostavljeno pomanjkanje znanja, učnih programov in kadrov s področij razširjene resničnosti, razvoja uporabniških vmesnikov in izkušenj. 

Po poročanju vodilnih analitičnih hiš je razširjena resničnost eden od glavnih tehnoloških trendov leta 2021, napoveduje pa ji tudi skokovito nadaljnjo rast v prihodnjih 5 letih. Zaradi omejitev, ki veljajo v okviru COVID-19 uporaba XR tehnologij samo še pridobiva na veljavi, saj omogoča delo na daljavo ter ustvarjanje simulacijskih okolij za učenje, sodelovanje in druženje.  Tehnologije pa se vse bolj uveljavljajo tudi v procesih kreativne in zabavne industrije, podjetništva, trgovine, industrije 4.0, zdravstva, predvsem pa se izjemni premiki dogajajo prav na področju razvoja šolskega izobraževanja.

1.

Povečanje digitalnih kompetenc ciljnih skupin (učitelji, mentorji, dijaki, študentje, strokovno osebje) na področju razvoja vsebin, uporabe in poučevanja s pomočjo razširjene resničnosti – inovativno poučevanje za 21. stoletje,

2.

Razvoj novih inovativnih pedagoških pristopov in didaktičnih orodij, skozi vzpostavitev XR akademije in

3.

Vzpostavitev inovativnega, odprtega in ustvarjalnega učnega okolja skozi sodelovanje izobraževanja in industrije (XR partnerstvo), ki predstavlja osnovo tudi za neformalno in vseživljenjsko izobraževanje.

Z vzpostavitvijo novih in nadgrajenih izobraževalnih programov bomo dijakom, študentom omogočili dostop do tehnologij in orodji v razširjeni resničnosti. Z učitelji, mentorji in strokovnjaki iz podjetji bomo z metodo Design Thinking definirali ustrezne delovne sklope ter jih preverili znotraj pilotnih aktivnosti (Living lab). Za delo bodo pripravljeni digitalni učni pripomočki – orodja za prikaz obogatenih učnih vsebin, interaktivne XR asistente in aplikacije, ki rešujejo realne potrebe iz gospodarstva. Sodelovanje z gospodarstvom in prenos njihovih potreb je za razvoj projekta ključnega pomena.

TRAJANJE PROJEKTA:

1.7.2022 – 30.4.2024

PROGRAM:

Izobraževanje – krepitev človeških virov

Programsko področje:

 Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat: I.1:

Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek:
  • 1.1. Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje
  • 1.2. Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja in kompetenc v izobraževanju
Vrednost projekta:

702.596 EUR

Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta je odgovoren izključno ŠC Slovenske Konjice-Zreče in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov«

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR.

Close
Close