Akcijski načrt projetka Think XR

By admin
26 aprila, 2024

Akcijski načrt projekta Think XR je ključen dokument za nadaljnji razvoj programskih modulov in uporabo digitalnih orodij, ki so osredotočeni na krepitev digitalnih kompetenc in tehnologij prihodnosti. Načrt določa korake za integracijo naprednih tehnologij v slovenski izobraževalni sistem, industrijo in širšo družbo. Osrednji cilji vključujejo ozaveščanje o pomenu tehnoloških veščin med učitelji in učenci ter zagotavljanje, da Slovenija ostaja na čelu tehnološkega napredka.

Strateški poudarek je na vključevanju tehnologij, kot so razširjena resničnost (XR) in internet četrte generacije (Web 4.0), skupaj z umetno inteligenco. Ta tehnološka usmeritev omogoča Sloveniji, da izkoristi hitro rastoče priložnosti v tehnološkem sektorju. Nacionalno XR in Web 4.0 partnerstvo, kot strateška iniciativa, cilja na učinkovito integracijo teh tehnologij v domačem izobraževalnem in podjetniškem okolju.

Z akcijskim načrtom se v sklopu projekta Think XR zavezujemo k usklajenemu razvoju digitalnih kompetenc in gradnji infrastrukture, ki bo državi omogočila izkoristiti ekonomske in socialne priložnosti. Skozi definirane aktivnosti želimo nasloviti izzive in izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo tehnologije prihodnosti, ter določiti jasno smer in koordinacijo vseh deležnikov z nacionalnimi in evropskimi cilji za digitalno preobrazbo.

 

Ključni stebri akcijskega načrta

Akcijski načrt je strukturiran okrog šestih glavnih stebrov: In sicer uvajanje tehnologij prihodnosti v izobraževalne sisteme, upravljanje in financiranje, sodelovanje z gospodarstvom, tehnologije in inovacije, ter infrastruktura in mednarodno sodelovanje. Vsak steber naslavlja specifične vidike integracije in uporabe XR in Web4.0 tehnologij v Sloveniji.

Uvajanje tehnologij prihodnosti
Uvajanje tehnologij prihodnosti v izobraževalne sisteme se osredotoča na razvoj in integracijo novih pedagoških pristopov ter učnih orodij, ki izkoriščajo XR in Web4.0 za izboljšanje učnih izidov in študijskih izkušenj. To vključuje osvežitev učnih načrtov, razvoj imerzivnih učnih izkušenj in vzpostavitev kreativnega učnega okolja.

 

  Aktivnost Opis Ciljna skupina Časovnica
1.        Ozaveščanje in integracija Izvajanje delavnic in seminarjev za ozaveščanje učiteljev in študentov o pomenu in uporabi XR in Web4.0 tehnologij. Učitelji, študenti Kratkoročno
2.        Razvoj in osvežitev učnih načrtov Vključitev XR in Web4.0 modulov, opreme in komponent v obstoječe učne načrte in razvoj novih interaktivnih učnih modulov. Izobraževalne ustanove, oblikovalci izobraževalnih politik Sredno ročno
3.        Razvoj in implementacija imerzivnih učnih izkušenj Uporaba XR tehnologij za simulacijo realnih situacij in eksperimentov, ki omogočajo študentom aktivno učenje, ter sodelovanje v virtualnih simulacijah Študenti, učitelji Sredno ročno
4.        Razvoj AR interaktivni učbenikov in XR/Ai asistentov za učenje Razvoj interaktivnih učbenikov, ki izkoriščajo AR tehnologije, in AI asistentov, ki podpirajo učenje s prilagojenimi vsebinami in interakcijami. Učitelji, študenti, izobraževalne ustanove Kratkoročno
5.        Ustvarjanje inovativnega učnega okolja Nadgradnja XR akademije v smislu neformalnih izobraževanj, kot so počitniški kampi in izobraževanje odraslih, namenjene spodbujanju praktičnega učenja. Izobraževalne ustanove, učitelji, študenti, Sredno ročno
6.        Razvoj XR laboratorijev Ustvarjanje posebnih laboratorijskih prostorov za praktično uporabo XR tehnologij v izobraževalnem procesu. Izobraževalne ustanove, študenti Sredno ročno

Sodelovanje z gospodarstvom
Sodelovanje z gospodarstvom je ključno za zagotavljanje, da izobraževalni sistemi ostanejo relevantni in usklajeni z industrijskimi potrebami. To vključuje partnerstva z industrijo, prenos znanj in tehnologij ter razvoj skupnih izobraževalnih programov, ki odražajo realne tržne zahteve.

 

  Aktivnost Opis Ciljna skupina Časovnica
1.        Vzpostavitev partnerstev med izobraževalnimi ustanovami, podjetništvom in industrijo. Vključevanje novih srednjih šol in fakultet v XR partnerstvo ter kreiranje močnih vezi med izobraževalnimi ustanovami in ključnimi podjetniškimi ekosistemi, ter industrijskimi akterji. Industrijski partnerji, izobraževalne ustanove Sredno ročno
2.        Platforma za izmenjavo znanja Razvoj platforme, ki bo omogočala izmenjavo informacij med industrijo in izobraževalnimi institucijami. Industrijski partnerji, izobraževalne ustanove Sredno ročno
3.        Prenos strokovnega znanja Razvoj programov za stažiranje in praktično usposabljanje študentov pri industrijskih partnerjih. Študenti, industrijski partnerji Sredno ročno
4.        Skupni razvojni projekti Izvedba projektov, ki združujejo strokovnjake iz izobraževanja in industrije za razvoj novih tehnologij. Raziskovalci, industrijski partnerji Sredno ročno
5.        Vključevanje industrijskih potreb v učne načrte Sodelovanje z industrijskimi partnerji za identifikacijo veščin in znanj, ki so potrebna na trgu dela, in njihova integracija v učne načrte. Izobraževalne ustanove, industrijski partnerji Kratkoročno
6.        Organizacija industrijsko-izobraževalnih simpozijev Organizacija dogodkov, ki združujejo akademsko in industrijsko sfero za razpravo o prihodnosti izobraževanja in tehnologij. Akademiki, industrijski voditelji Sredno ročno

 

Tehnologije in inovacije
Tehnologije in inovacije podpirajo razvoj in implementacijo novih tehnoloških rešitev. Steber se osredotoča na raziskave in razvoj, testiranje novih idej v inkubatorjih in hackathonih, in sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami za hitrejši prenos tehnologij v praktično uporabo.

 

  Aktivnost Opis Ciljna skupina Časovnica
1.        Razvoj in testiranje inovativnih tehnologij Ustvarjanje testnih okolij za razvoj in preizkušanje novih tehnologij. Tehnologi, raziskovalci Kratkoročno
2.        Sodelovanje z raziskovalnimi inštitucijami Vzpostavitev partnerstev z univerzami in raziskovalnimi centri za skupen razvoj tehnoloških rešitev. Univerze, raziskovalni inštituti Kratkoročno
3.        Stalna usposabljanja Organizacija rednih usposabljanj za uporabo naprednih tehnologij. Učitelji, tehnično osebje Kratkoročno
4.        Razvoj tehnoloških prototipov Podpora razvoju prototipov, ki preizkušajo nove ideje in koncepte v praksi. Raziskovalci, inženirji Sredno ročno
5.        Organizacija tehnoloških hackathonov Izvedba tekmovanj, kjer skupine razvijajo rešitve za specifične tehnološke izzive. Študenti, razvijalci, tehnološki entuziasti Kratkoročno

 

Mednarodno sodelovanje
Steber mednarodnega sodelovanja je namenjen krepitvi mednarodnih vezi in sodelovanja med izobraževalnimi institucijami, raziskovalnimi organizacijami in industrijo. Cilj je izmenjava znanj, tehnologij in najboljših praks, ki omogočajo izboljšanje izobraževalnih metod in spodbujanje inovacij na globalni ravni.

 

  Aktivnost Opis Ciljna skupina  
1.        Vzpostavitev mednarodnih partnerstev Krepitev mednarodnih vezi in sodelovanje pri globalnih izobraževalnih projektih. Mednarodne izobraževalne ustanove, vlade Kratkoročno
2.        Razvoj globalnih izobraževalnih platform Razvoj platform, ki omogočajo dostop do izobraževalnih virov na globalni ravni. Študenti, učitelji po vsem svetu Dolgoročno
3.        Organizacija mednarodnih izobraževalnih konferenc Izvedba konferenc, ki združujejo izobraževalne strokovnjake iz različnih držav za izmenjavo znanj. Izobraževalni strokovnjaki, policy makerji Kratkoročno

 

Infrastruktura

Steber infrastruktura se osredotoča na izboljšanje in modernizacijo fizičnih in digitalnih infrastrukturnih kapacitet, ki so potrebne za podporo naprednim tehnologijam kot sta XR in Web4.0 v izobraževalnem sektorju. Cilj je zagotoviti, da so izobraževalne ustanove opremljene z najnovejšo tehnologijo, ki omogoča optimalno izvajanje sodobnih učnih metod in programov.

 

  Aktivnost Opis Ciljna skupina Časovnica
1.        Demistifikacija in testiranje opreme Ustvarjanje novih testnih lokalnih in regionalnih okolij za razvoj in preizkušanje novih tehnologij. Tehnično osebje, učitelji, študenti ter industrijski partnerji Sredno ročno
2.        Nadgradnja in vzdrževanje izobraževalnih orodij Posodobitev in vzdrževanje orodij in tečajev, razvitih v okviru projektov. Izobraževalne ustanove, tehnično osebje Kratkoročno
3.        Vzpostavitev inovacijskih inkubatorjev Ustvarjanje prostorov za inovacije, kjer lahko študenti in raziskovalci razvijajo nove ideje. Študenti, startupi Dolgoročno

 

 

Upravljanje in financiranje

Upravljanje in financiranje zagotavljajo, da so za te iniciative na voljo ustrezni viri in da so finančni načrti vzdržni. Ta steber vključuje iskanje novih finančnih instrumentov, vzpostavitev ustreznih upravljavskih struktur in zagotavljanje, da so projekti skladni z evropskimi smernicami in cilji.

 

  Aktivnost Opis Ciljna skupina Časovnica
1.        Ustanovitev delovnega telesa Formiranje telesa pri ministrstvu, ki bo zadolženo za koordinacijo in nadzor nad implementacijo tehnologij. Vladne agencije Sredno ročno
2.        Skupni finančni instrumenti Identifikacija in vzpostavitev vsaj treh skupnih finančnih instrumentov za podporo projektov. Finančne institucije, izobraževalne ustanove Sredno ročno
3.        Spodbujanje sodelovanja na EU razpisih Organizacija delavnic in informativnih dni za izobraževalne organizacije o možnostih financiranja EU. Izobraževalne ustanove Kratkoročno
4.        Razvoj finančnega načrta za trajnost Ustvarjanje modelov financiranja v povezavi z donacijami podjetij, ki omogočajo dolgoročno ohranjanje in nakupe nove tehnološke opreme. Vladne agencije, podjetja, izobraževalne ustanove Sredno ročno
5.        Vzpostavitev regionalnih tveganih kapitalov Spodbujanje investicij v inovativne izobraževalne tehnologije preko regionalnih tveganih kapitalov. Investitorji, startupi Dolgoročno

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Close
Close